Danh mục sản phẩm

Máy sưởi PTC Flicker FI-PH0012, Nội địa Hàn Quốc

1,990,000₫

𝐒𝐔̛𝐎̛̉𝐈 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐈́ 𝐀̂́𝐌 𝐏𝐓𝐂 𝐒𝐔̛𝐎̛̉𝐈 𝐊𝐎 Đ𝐎̂́𝐓 𝐎𝐗𝐈, 𝐂𝐔̛̣𝐂 𝐊𝐈̀ 𝐀𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍, 𝐊𝐎 𝐆𝐀̂𝐘 𝐂𝐇𝐀́𝐘 𝐍𝐎̂̉ 𝐒𝐮̛̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐮̀𝐚 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́. 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐭𝐚́𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̀ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̆́𝐦 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐚̀𝐲. 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐛𝐞́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐢̀ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐮𝐚. 𝐌𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐚̣

𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐏𝐓𝐂 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐬𝐮̛𝐨̛̉𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐚̂́𝐦. 𝐍𝐨́ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐨 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐨 𝐦𝐮̀𝐢.

𝐒𝐮̛𝐨̛̉𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚̆́𝐭 𝐠𝐚̣̂𝐭 𝐠𝐮̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣. 𝐓𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐢 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠. 𝐂𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐨 𝐤𝐡𝐢́ 𝐚̂́𝐦 𝐚́𝐩 𝐨̛̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐚̀𝐨.

𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐝𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂́𝐦, 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐧𝐨̛𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐚̣.

𝐂𝐨́ 𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐨́ 𝐚̂́𝐦, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐨́ 𝐦𝐚́𝐭.

𝐂𝐚̉𝐦 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐨̂̉, 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧.

𝐂𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐮̛𝐨̛̉𝐢 𝐚̂́𝐦 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟓𝐦 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐚̂́𝐦 𝐥𝐚̀ 𝟐𝐦.

𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 : 𝟑𝟓𝐱𝟐𝟎𝐜𝐦

Công suất: 1500W

Xuất xứ: Nội Địa Hàn Quốc